skip to Main Content

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Het contract is tussen de huurder (de ‘huurder’ of ‘u’) en de eigenaren van VILLA PUGLA (‘TOFF VILLAS’, de ‘eigenaar’ of ‘wij’ of ‘ons’)
1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van TOFF VILLAS, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
1.3. De algemene voorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder ter hand gesteld

ARTIKEL 2: Totstandkoming overeenkomst.
2.1 De overeenkomst komt tot stand bij het ontvangen van de boeking bevestiging van TOFF VILLAS. De huurder die namens of ten behoeve van anderen een overeenkomst aangaat is jegens TOFF VILLAS hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.
2.2 TOFF VILLAS stuurt na de reservering binnen twee werkdagen de reserveringsbevestiging per email
2.3 In de reserveringsbevestiging worden de naam en contactgegevens van de huurder vermeld, alsmede het aantal personen dat in de gehuurde accommodatie zal verblijven.
2.4 Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging melding te maken bij TOFF VILLAS
2.5 De eigenaar is gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders
2.6 Herroepingsrecht: Wij wijzen u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing

ARTIKEL 3. Betaling
3.1 De aanbetaling bedraagt 25% van de totale huursom en dient door TOFF VILLAS daadwerkelijk te zijn ontvangen binnen 7 dagen na dagtekening van de reserveringsbevestiging.
3.2 Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode in het bezit te zijn van TOFF VILLAS. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. De huurder wordt daar schriftelijk per email door TOFF VILLAS op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag te voldoen binnen 2 dagen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim en heeft TOFF VILLAS het recht het huurobject opnieuw ter beschikking stellen.
3.3 Indien de reservering binnen 6 weken voor de dag dat de huurperiode aanvangt tot stand komt, moet terstond de gehele huursom worden voldaan. De huursom dient door TOFF VILLAS daadwerkelijk te zijn ontvangen binnen 3 dagen na dagtekening van de reserveringsbevestiging van de overeenkomst. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim en heeft TOFF VILLAS het recht het huurobject opnieuw ter beschikking stellen.
3.4 De borgsom (zie artikel 4) dient tegelijkertijd met het restant van de huursom te worden voldaan. Indien de reservering binnen 6 weken voor de dag dat de huurperiode aanvangt dient de borgsom tegelijkertijd met de gehele huursom te worden voldaan.
3.5 Bij voorkeur per bank overschrijving. Betalingen kunnen worden gedaan in EUR of Ponden.

ARTIKEL 4 Annulering door huurder
4.1 Annuleringen dienen schriftelijk te worden voldaan, per email is aanvaardbaar (hello@studiotoff.nl) onder bijvoeging van de reserveringsbevestiging. Na ontvangst van de annulering zendt TOFF VILLAS een annuleringsbevestiging.
4.2 In geval van annulering kan huurder reeds betaalde huurpenningen terugvorderen onder aftrek van een inhouding waarvan de hoogte correspondeert met de datum van de annulering. De percentages die worden ingehouden zijn als volgt:
– Als de huurder de reservering annuleert binnen drie dagen na ontvangst van de aanbetaling door eigenaar, zal een volledige huursom worden teruggestort en is de huurder niets verschuldigd
– bij annulering tot 6 weken voor de aankomst dag van het geboekte verblijf is de huurder in alle gevallen 25% van de huursom verschuldigd
- bij annulering vanaf 6 weken vóór de aankomst dag van het geboekte verblijf is de huurder in alle gevallen de volledige huursom verschuldigd
– In alle gevallen wordt de borgsom gerestitueerd

ARTIKEL 5 Annulering door eigenaar
5.1 Als de eigenaar wordt gedwongen om de boeking te annuleren, krijgt de huurder een volledige restitutie, behalve in geval van overmacht, waar geen restitutie zal plaatsvinden.
5.2 Onder overmacht kan worden begrepen oorlog, oproer, industrieel geschil, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, natuurlijke of nucleaire ramp, ongunstige weersomstandigheden en elke andere gebeurtenis die de eigenaar redelijkerwijs niet had kunnen voorzien of voorkomen.

ARTIKEL 6 Aansprakelijkheid huurder
6.1 De huurder is verantwoordelijk voor de juiste zorg aan de binnen- en buitenkant van het huis (inclusief het zwembad), alle inhoud en eigendommen tijdens de verblijfsdata. Elke schade of verlies moet onmiddellijk worden gemeld.
6.2 De huurder zal alle door hemzelf en zijn/haar partij gemaakte kosten, met inbegrip van de kosten die niet gedekt zijn door de borgsom, volledig vergoeden.
6.3 De borgsom wordt door de eigenaar in rekening gebracht en toegepast tegen de kosten van het repareren van eventuele schade en het vervangen van kapotte of ontbrekende items geconstateerd bij of na vertrek van de huurder. Bij schade, geconstateerd bij of na vertrek van huurder die naar schatting hoger is dan de borgsom, zal er een rapport worden opgemaakt door eigenaar of een in te schakelen expert. TOFF VILLAS stelt de huurder op de hoogte van het bedrag dat gemoeid is met reparatie of vervanging van de beschadigde- ofwel verloren geraakte- goederen met het schaderapport bijgevoegd. Huurder is gehouden deze schade te vergoeden (zie artikel 4.5).
6.4 De borgsom wordt uiterlijk tien dagen na het einde van de huurperiode aan u geretourneerd, verminderd met eventuele inhoudingen ter dekking van reparatiekosten of vervangende artikelen.
6.5 Huurder stemt ermee in dat, in geval van schade aan het huurobject of toebehoren, toegebracht door handelen of nalaten van huurder gedurende zijn verblijf in het huurobject, de gehele borgsom in principe achter gehouden kan worden.  In het geval deze som niet toereikend is voor vergoeding van de totale schade zoals vermeld in het schaderapport, zal huurder het overige bedrag noodzakelijk voor herstel en/of vervanging na schriftelijke kennisgeving door TOFF VILLAS binnen een termijn van tien dagen na dagtekening van deze kennisgeving overmaken aan eigenaar op het daarbij aangegeven rekeningnummer.
6.6 Een inhouding op de borgsom is eveneens geoorloofd indien huurder het huurobject niet binnen de afgesproken termijn leeg oplevert ofwel bij het niet nakomen door huurder van zijn overige verplichtingen voortvloeiend uit het contract. Inhouding van de borgsom ontslaat huurder niet van een plicht tot overige schadevergoeding die eigenaar ter zake van het niet tijdig leeg opleveren door huurder, van huurder kan vorderen.

ARTIKEL 7 Aansprakelijkheid verhuurder
7.1 De eigenaar aanvaardt de verantwoordelijkheid dat de woning is zoals beschreven.
7.2 De eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen van God of de natuur, inclusief slecht weer.
7.3 De eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel, verlies of schade van welke aard dan ook aan huurders, hun partij of een persoon die aanwezig is tijdens de huurperiode of hun eigendom of het eigendom van andere partijen.
Wij adviseren de huurder om te zorgen voor een adequate verzekering voor voorgenoemde situaties
7.4 De huurder moet de beheerder van de accommodatie mondeling op de hoogte brengen van eventuele klachten en de beheerder zal proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de huurder contact opnemen met de TOFF VILLAS, zodat alle redelijke inspanningen kunnen worden geleverd om de klacht op te lossen. In het geval dat de huurder het pand verlaat vóór het verstrijken van de overeengekomen huurperiode zonder wederzijdse instemming, zal er geen restitutie plaatsvinden. Als de huurder nalaat de vastgoedbeheerder vóór vertrek op de hoogte te brengen van een klacht, moet de eigenaar er redelijkerwijs van uitgaan dat de huurder het probleem niet ernstig genoeg vond om hun vakantie te bederven en/of om klachten of claims tegen de eigenaar te rechtvaardigen

ARTIKEL 8 Verhuur regelement
8.1 Het aantal personen dat verblijft in de gehuurde accommodatie mag niet het aantal overschrijden waarvoor gereserveerd is en zoals vermeld staat op de reserveringsbevestiging. Het huis biedt plaats aan maximaal 10 personen, waaronder twee < 3 jaar.
8.2 Het is de huurder niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
8.3 De huurder zal arriveren na 15:00 en voor 21:00 uur, tenzij op afspraak. De huurder dient de beheerder van de accommodatie op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen voor aankomst. De huurder verlaat de villa in goede staat voor 10.30 uur in de ochtend, waarbij alle sleutels worden achtergelaten.
8.4 Schoonmaak halverwege de week en eind schoonmaak zijn bieden inbegrepen in de prijs. Beddengoed handdoeken en badlakens voor bij het zwembadzijn aanwezig. Tijdens de midweek schoonmaak worden de handdoeken in de badkamers vervangen.
8.5 De eigenaar behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de vakantie van de huurder te beëindigen als zijn gedrag naar het oordeel van de eigenaar of de beheerder van de accommodatie waarschijnlijk leidt tot het veroorzaken van leed, schade, ergernis of gevaar voor de accommodatie. Als de huurder om deze reden niet in staat is om zijn/ haar vakantie te vervolgen, is de eigenaar niet verder verantwoordelijk, inclusief eventuele regelingen voor hun terugkeer naar huis. De eigenaar zal volledige annuleringskosten in rekening brengen en zal geen restitutie geven. Bovendien is de eigenaar niet verplicht om een ​​vergoeding te betalen of de kosten te dekken die de huurder kan maken als gevolg van het treffen van alternatieve regelingen. De huurder zal de eigenaar en zijn manager of agenten te allen tijde toegang tot het onroerend goed verlenen om alle noodzakelijke werken uit te voeren en de staat en het gebruik van het onroerend goed te inspecteren.
8.6 Roken is op geen enkele manier toegestaan in het huis.
8.7 Huisdieren zijn niet toegestaan
8.8. De eigenaar kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen of letsel als gevolg van nalatigheid namens de huurder en/ of een van de partijen of extra bezoekers en in het geval van kinderen of arbeidsongeschikte volwassenen, als gevolg van gebrek aan toezicht of niet-naleving van huisregels.

ARTIKEL 9 Slotbepalingen
9.1 Elke wijziging aan de boeking (wijzigingen in gasten of aantal gasten etc.) moet worden overeengekomen door de eigenaar
9.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Back To Top